Disclaimer - CyberDan

Amateur webmaster en digi-vrijwilliger

CyberDan
Ga naar de inhoud
Lees a.u.b. hieronder zeer aandachtig de kleine lettertjes betreffende het gebruik van een website
die door CyberDan gemaakt is!
Gebruiksvoorwaarden

Ingangsdatum: 18 oktober 1995

Deze website werd ontworpen door CyberDan (een amateur webmaster zonder winstdoeleinden, die puur voor zijn plezier en met het oog op het uitvoeren van zijn hobby websites bouwt en onderhoud). Hierna vermeld als "CyberDan" of "CyberDan's".

De toegang tot en het gebruik van CyberDan's websites zijn onderworpen aan volgende voorwaarden.

1.  Algemeen

Door verder te surfen op deze website ga je akkoord met deze gebruiksvoorwaarden alsook CyberDan's gegevens- en cookiebeleid. Surf dus niet verder als je je hiermee niet akkoord verklaart.

2.  Inhoud van de website

CyberDan besteedt veel aandacht en zorg aan zijn websites en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Alle informatie, namen, afbeeldingen, foto’s, logo’s en iconen, enz. die op of via CyberDan's websites beschikbaar zijn, worden echter verstrekt zonder enige verbintenis. CyberDan behoudt zich het recht om, zonder voorafgaande verwittiging, op gelijk welk tijdstip informatie toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. Wanneer CyberDan verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal er na melding hiervan aan de webmaster via webmaster@cyberdan.be overgegaan worden tot verbetering of aanvulling.

Er wordt geen enkele garantie gegeven, uitdrukkelijk noch impliciet, over de bruikbaarheid, de juistheid of de volledigheid van de informatie op CyberDan's websites. Evenmin wordt gegarandeerd dat CyberDan's websites of de server die haar beschikbaar maakt, ondanks de inspanningen die hieromtrent worden geleverd, vrij zijn van computer virussen. CyberDan kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van CyberDan's website.

3.  Links

CyberDan's  websites bevatten ook links naar andere websites. CyberDan kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de huidige of toekomstige inhoud van deze sites, noch voor de inhoud van externe sites die een link maken naar een website door CyberDan gemaakt.

4. Verbintenissen van de gebruiker

Bij de toegang tot en het gebruik van een website door CyberDan gemaakt, verbind je je er uitdrukkelijk toe om:

 • de optimale werking en de beveiliging van de website niet te verstoren, bijvoorbeeld door virussen of andere schadelijke bestanden of gegevens te gebruiken of door je toegang te verschaffen tot bestanden of gegevens waartoe je normalerwijze geen toegang hebt;
 • de informatie getoond op een website door CyberDan gemaakt noch in zijn geheel noch deels aan te vullen, te veranderen, te vervangen of te verbeteren;
 • geen gebruik te maken van CyberDan's websites voor illegale of schadelijke doeleinden.

5. Bescherming van het intellectuele eigendomsrecht

De informatie, waaronder alle redactioneel materiaal, teksten, foto’s, illustraties, tekeningen en ander grafisch materiaal, namen, logo’s, software, handelsmerken en andere merken, die via de website worden toegankelijk gemaakt, zijn eigendom van CyberDan of de eigendom van de opdrachtgever van de website. De informatie is beschermd door het auteursrecht, het databankenrecht, het merkenrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. De informatie mag alleen gebruikt worden voor jouw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Je verklaart je akkoord de informatie niet te reproduceren, te verdelen of mee te delen aan derden, al dan niet met winstoogmerk, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CyberDan of de opdrachtgever van de website. Niets van wat op deze site staat mag worden geïnterpreteerd als het geven van een uitdrukkelijke of stilzwijgende licentie om enig intellectueel eigendomsrecht te gebruiken, tenzij en in de mate bepaald in huidige voorwaarden.

6.  Toepasselijke wet en bevoegde rechtbank

Deze voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen zijn aan het Belgisch recht. Geschillen die voortkomen uit deze voorwaarden of het gebruik van de website zijn exclusief onderworpen aan de bevoegde rechtbanken van Vlaanderen, België, zonder afbreuk te doen aan de rechten die u zou hebben als EU consument om de rechter te vatten volgens de dwingende wetten van de plaats van uw domicilie binnen de EU.

Cookiebeleid   

CyberDan informeert je graag over het beleid inzake cookies die gebruikt worden op zijn websites. Verdere informatie over het gebruik van de gegevens die wij van jou verzamelen, vind je ook in deze gebruiksvoorwaarden.

Wat zijn cookies?

De websites van CyberDan (zie www.cyberdan.be voor de volledige lijst) maken gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden die CyberDan's websites naar jouw browser sturen. Jouw computer, tablet, smartphone of andere hardware slaan deze bestanden op. Ze zorgen ervoor dat CyberDan op een eenvoudige wijze informatie over jouw bezoek aan zijn websites kan bijhouden.

Cookies hebben meestal een vervaltermijn. Zo worden bepaalde cookies onmiddellijk verwijderd wanneer je je browser afsluit (“session cookies”), terwijl andere cookies langer op je computer blijven staan, bv. 2 jaar of tot op het ogenblik dat je deze zelf verwijdert (“persistent cookie”).

Welke cookies gebruikt CyberDan en waarvoor?

CyberDan gebruikt op zijn websites cookies om jouw bezoek aan zijn websites zo vlot mogelijk te laten verlopen en inzicht te geven in de bezoeken aan zijn websites.

 • CyberDan gebruikt in de eerste plaats cookies voor noodzakelijke en functionele doeleinden. Dit wil zeggen dat deze cookies noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van zijn websites. De noodzakelijke cookies kan je niet weigeren, de functionele cookies wel.
 • Daarnaast zijn er analytische cookies die informatie verzamelen over het gebruik van de websites (bezochte pagina’s, gemiddelde duur van het bezoek,…) om de werking ervan te verbeteren. CyberDan doet hiervoor beroep op Google Analytics (in overeenstemming met de Google Analytics Terms of Use: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/). Deze cookies kan je weigeren.

Hoe kan je cookies wissen of weigeren?

Je vindt via de support- of helpfunctie van je browser informatie over welke cookies geïnstalleerd werden en hoe je ze kan verwijderen.


GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation of ook Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG genoemd) gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers.

Zorg voor jouw gegevens

CyberDan is een amateur webmaster die zonder winstoogmerk websites bouwt en onderhoud in opdracht van derden. CyberDan verzamelt en gebruikt hiervoor een heleboel gegevens. Deze zijn van uiteenlopende aard.

Correct omgaan met jouw gegevens

Op een correcte manier hiermee omgaan is voor CyberDan een eerste prioriteit, zeker omdat veel gegevens gevoelig zijn of door derden aan CyberDan verschaft worden.

Een tweede prioriteit is om op een heldere wijze uit te leggen wat CyberDan precies met de gegevens doet. CyberDan informeert jou op het moment dat je jouw gegevens bij ons achter laat. Bijvoorbeeld bij de inschrijving op een online-nieuwsbrief of als je je op de website registreert. Per hoedanigheid is er een specifiek gegevensbeleid. Dit is omdat jouw hoedanigheid (als bezoeker of geïnteresseerde) bepaalt voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt, hoe lang we jouw gegevens bewaren, wie deze ontvangt, enz.

Wetgevend kader

CyberDan's gegevensbeleid houdt zich aan:

 • de regelgeving van de verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens van 27 april 2016 (algemene verordening gegevensbescherming)
 • de nationale wetgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing zou zijn

Een antwoord op jouw vragen

Aan de hand van volgende vragen en antwoorden wil CyberDan jou informeren hoe hij met jouw gegevens omgaat.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

 • De verwerkingsverantwoordelijke(n) van jouw gegevens is in de eerste plaats CyberDan, een amateur webmaster die zonder winstoogmerk websites bouwt en onderhoud in opdracht van derden.
 • Afhankelijk van de doeleinde(n) van de verwerking kunnen ook de opdrachtgevers die de websites bestellen bij CyberDan jouw persoonsgegevens verwerken.
 • Wanneer een verwerking samen met een opdrachtgever plaatsvindt, treden CyberDan en zijn opdrachtgevers op als "gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke".
 • CyberDan zal steeds instaan als centraal contactpunt wanneer je jouw rechten wenst uit te oefenen of vragen over jouw privacy zou hebben.

Wat zijn de doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Als CyberDan gegevens van jou verzamelt, is dit om deze te verwerken voor een welbepaald doeleinde. CyberDan doet dit steeds op basis van een rechtsgrond. Een "rechtsgrond" is de juridische basis die toelaat dat jouw persoonsgegevens verwerkt worden. De doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens verschillen naargelang de website (door CyberDan gebouwd) die je bezoekt.
Bijvoorbeeld als je jou registreert voor het ontvangen van een nieuwsbrief, verwerkt CyberDan jouw gegevens met als doeleinde het sturen van een digitale nieuwsbief met allerlei nieuwtjes over de door u bezochte website. Zonder jouw gegevens te verwerken, kan CyberDan jou immers niet op de hoogte houden. CyberDan verwerkt hier jouw gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die tussen jou en CyberDan tot stand komt.

Welke persoonsgegevens verwerkt CyberDan?

CyberDan verwerkt de persoonsgegevens die je zelf doorgeeft via de website. Afhankelijk van de door jouw bezochte website en door CyberDan gebouwde website, kunnen dit zijn: identificatiegegevens, en/of andere gegevens.
Wanneer je CyberDan's websites bezoekt, verzamelt CyberDan eveneens gegevens over jou. CyberDan gebruikt hiervoor cookies. Lees het cookiebeleid verder in deze disclaimer.

Wie ontvangt jouw persoonsgegevens?

Voor bepaalde verwerkingen doet CyberDan beroep op "verwerkers". Dit zijn externe partijen die CyberDan ondersteunen bij het bouwen van zijn websites. Zij mogen jouw gegevens uitsluitend verwerken zoals CyberDan met hen heeft afgesproken. Het gaat hier bijvoorbeeld over een extern mailingdienst (https://www.mailchimp.com).

Wanneer CyberDan jouw gegevens doorgeeft aan "verwerkers" of "andere ontvangers" dan wordt dit uitdrukkelijk vermeld in het gegevensbeleid. We informeren je hierover op het moment dat je jouw gegevens achter laat.

Hoe lang bewaart CyberDan jouw persoonsgegevens?

CyberDan mag jouw gegevens maar zolang bewaren als noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor CyberDan jouw gegevens verzamelde. Wat "noodzakelijk" is, hangt af van de activiteit waaraan je deelneemt of de dienst die jou geleverd wordt. Wanneer je CyberDan via één van zijn websites een vraag stelt, hoeft CyberDan uiteraard jouw gegevens minder lang bij te houden dan wanneer je inschrijft op een nieuwsbrief.

Geeft CyberDan jouw gegevens door aan landen of organisaties buiten de Europese Economische Ruimte?

De Europese Economische Ruimte omvat de landen van de Europese Unie tezamen met Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. De Europese wetgeving vereist bijkomende waarborgen wanneer we gegevens zouden doorgeven naar andere landen dan de Europese Economische Ruimte-landen. Deze landen hebben immers andere wetgeving op het vlak van privacy en gegevensbescherming waardoor vaak een lager beschermingsniveau geboden wordt dan voorzien is in de Europese Economische Ruimte.
Gezien de externe mailingdienst (https://www.mailchimp.com) waar CyberDan mee samenwerkt, zijn maatschappelijke zetel in de USA geeft, zullen je gegevens van de EU getransfereerd worden naar de USA. Meer info hierover kan je lezen op https://mailchimp.com/help/mailchimp-european-data-transfers/. Schrijf je dus niet in op de elektronische nieuwsbrief als je hiermee niet akkoord gaat! Je kan uzelf wel te alle tijde terug uitschrijven...

Welke rechten heb je als betrokkene?

Je hebt verschillende rechten:

 • Je hebt een recht op inzage van jouw persoonsgegevens. Op deze manier kan je nagaan welke persoonsgegevens CyberDan over jou verwerkt.
 • Je hebt een recht op rectificatie van jouw persoonsgegevens. Op deze manier kan je onjuiste persoonsgegevens die CyberDan over jou verwerkt, laten verbeteren.
 • Je hebt een recht op wissing van jouw persoonsgegevens. Dit recht staat je toe dat CyberDan jou zal "vergeten" en dat CyberDan alle gegevens die hij over jou heeft, verwijderd. CyberDan is niet altijd verplicht om jouw gegevens te wissen wanneer je hierom verzoekt. Dit hoeft slechts in de gevallen bepaald door de wetgeving.
 • Je hebt een recht op beperking van de jou betreffende verwerking. Op deze manier kan je CyberDan verzoeken om de verwerking die hij uitvoert te beperken. CyberDan blijft dus jouw gegevens bewaren maar het gebruik ervan zal strikter worden. CyberDan is niet altijd verplicht om zulk verzoek in te willigen. Dit hoeft slechts in de gevallen bepaald door de wetgeving.
 • Je hebt een recht tegen de verwerking bezwaar te maken. Op deze manier kan je je verzetten tegen de verdere verwerking door CyberDan van jouw gegevens. CyberDan is niet altijd verplicht om zulk verzoek in te willigen. Dit recht kan enkel uitgeoefend worden wanneer CyberDan jouw gegevens verwerkt op grond van een gerechtvaardigd belang of voor de vervulling van een taak van algemeen belang.
 • Je hebt het recht steeds je toestemming in te trekken indien de verwerking plaatsvindt op basis van jouw toestemming.
 • Je hebt het recht om je te verzetten tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens voor wervings- en communicatiedoeleinden.
 • Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Op deze manier heb je de mogelijkheid om persoonsgegevens vlot van één verwerkingsverantwoordelijke naar een andere te verplaatsen, te kopiëren of door te sturen. Dit recht vult het recht op inzage aan. Het biedt je een manier om jouw persoonsgegevens zelf gemakkelijk te beheren en opnieuw te gebruiken. Dit recht kan enkel worden uitgeoefend wanneer de verwerking berust op jouw toestemming of op een overeenkomst die je met CyberDan (of één van zijn opdrachtgevers) hebt afgesloten.
 • Je kan je verzoek m.b.t. je rechten of vragen over privacy schriftelijk per mail richten aan: GDPR@cyberdan.be.

Wens je een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit?

Als je een klacht wenst in te dienen kan dat bij de toezichthoudende overheid. Voor België is dit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
tel 0032 2 247 48 00

Neemt CyberDan beslissingen over jou met technologische middelen zonder dat er enige menselijke tussenkomst is?

Neen. CyberDan gebruikt jouw gegevens niet voor geautomatiseerde individuele besluitvorming met rechtsgevolgen.
CyberDan brengt de informatie die hij via verschillende kanalen ontvangt (bv. de website, een inschrijvingsformulier, enz.) wel samen. Zo weet CyberDan welke website door hem gebouwd je hebt bezocht. Op deze manier kan CyberDan jou op de hoogte houden over zijn website-activiteiten die voor jou van belang kunnen zijn.

Meer info betreffende GDPR?

Neem een kijkje op deze website https://gdpr-eu.be/wat-is-gdpr/

Deze pagina werd laatst gewijzigd 01 februari 2024.

Wil jij ook zo'n coole, toffe, leuke en fantastische website?
Of wil je gewoon iets melden?

Neem dan vrijblijvend contact op met CyberDan...

Terug naar de inhoud